Wettelijke Informatie

Algemene Voorwaarden en Verzekering

Algemene voorwaarden

Om de dienstverlening te optimaliseren en teneinde de volledige transparantie te verzekeren, past Van Even & Thijs onderstaande regels toe.

  1. Totstandkoming en uitvoering van het mandaat

1.1. Opdrachten – Wij zullen pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk werd bevestigd, deze uitdrukkelijk werd aanvaard door ons en bij gebreke daaraan, werd bekrachtigd door de cliënt zelf. In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zal geen enkel mandaat uitwerking krijgen zolang het voorschot op kosten en ereloon niet volledig werd betaald.

1.2. Antwoordtermijnen – Wij wensen de verplichtingen van zorgvuldigheid en communicatie eigen aan het beroep van advocaat na te leven. Wij verbinden er ons toe de vragen van cliënten binnen een gepaste termijn te beantwoorden, steeds zo kort mogelijk rekening houdend met de complexiteit van de zaak.

  1. Aansprakelijkheid en verzekering

2.1. Wij zijn gedekt door een verzekering beroepsaansprakelijkheid, Amlin Europe NV – polisnr. LXX034899; de voorwaarden van deze polis worden na verzoek aan de cliënten meegedeeld indien zij dat wensen. Onze aansprakelijkheid en deze van onze advocaten is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid – hetzij € 1.250.000/schadegeval/jaar.

  1. Financiële voorwaarden

3.1. Voorschotten – Vanaf de opening geeft elk dossier aanleiding tot een voorschot bestemd om het gemiddelde van één maand kosten en ereloon te dekken. Het bedrag van dit voorschot is betaalbaar vanaf de opening van het dossier en voorafgaandelijk aan iedere prestatie; indien meerdere dossiers worden behandeld voor dezelfde cliënt, dan kan dit voorschot ofwel worden verbonden aan één of meerdere specifieke dossiers, ofwel globaal worden vastgelegd in verhouding tot de omvang van de dossiers; dit voorschot kan worden aangepast, zowel in meer als in min, naargelang het verloop van de toevertrouwde opdrachten.

3.2. Erelonen – Behoudens bijzonder akkoord, worden de erelonen berekend op basis van de tijd besteed aan het dossier aan het uurtarief overeengekomen vóór de tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie. Dit tarief is onderworpen aan een jaarlijkse indexatie en kan worden herzien afhankelijk van bijzondere evoluties in het dossier, en dit na schriftelijke mededeling; daarnaast zullen de erelonen kunnen worden vermeerderd met een success-fee in dossiers betreffende een vordering, een procedure en / of een onderhandeling. Ook dat wordt vooraf besproken en vastgelegd. Voor 2015 gelden gemiddelde richttarieven van € 125 per uur. Dit zijn richttarieven en kunnen derhalve worden aangepast in elk concreet dossier in overleg met de cliënt aan de hand van o.m volgende parameters: complexiteit, belang van de zaak, vereiste graad van specialisatie of spoedeisende behandeling. De tarieven zijn exclusief de administratiekosten, de verplaatsingskosten en de gerechtskosten.

3.3. Kosten – Interne kosten (telefoon, kopieën, dactylo, post,…) worden afzonderlijk gefactureerd volgens de door onze software geregistreerde eenheden per dossier. De externe kosten (gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige, vervangingsdienst van een lokale balie, verplaatsingen en verblijfskosten, speciale zendingen, technische raadsman,…) worden gefactureerd aan de kostprijs.

3.4. Facturatie – Periodiek (maandelijks, of variaties daarop volgens afspraak) worden de prestaties en externe kosten gefactureerd. De factuur, waarvan het bedrag verhoogd wordt met BTW volgens het geldend tarief op de datum van uitgifte van de factuur, is betaalbaar bij ontvangst tenzij anders vermeld.

3.5. Achterstallen – Elke vertraging in de betaling van de facturen staat ons toe de uitvoering van onze opdrachten op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege interesten op aan een interestvoet van 8% per jaar vanaf diens uitgifte.

3.6. Einde van de tussenkomst – Op het einde van het dossier of het geheel van dossiers die het voorwerp uitmaakten van een voorschot, zal het voorschot worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) aanzuivering van de prestaties en de kosten van de laatste maand en in voorkomend geval van de nog niet betaalde facturen en de success fee; het eventueel saldo van het voorschot zal worden terugbetaald aan de cliënt.

  1. Geschillen

4.1. De relaties tussen ons kantoor en haar cliënten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

4.2. Een factuur, die niet op korte termijn betwist wordt via een geschrift waarin de redenen voor betwisting uitvoerig uiteengezet zijn, wordt geacht aanvaard te zijn. In geval van ontvankelijke betwisting kan, mits akkoord van beide partijen, een arbitrageprocedure worden gestart overeenkomstig de regels van de Balie van Turnhout. Elke gerechtelijke vordering met betrekking tot de kosten en/of erelonen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.

 

 

Informatie verstrekt in uitvoering van Artikel III-74 van het Wetboek Economisch Recht

Van Even & Thijs is een burgerlijke vennootschap met de vorm van een gewone Commanditaire Vennootschap, met maatschappelijke zetel te :

2300 Turnhout, Parklaan 88
Ondernemingsnummer : 0883.414.236